Sweet Boundary: In the Light Tube

Sweet Boundary: In the Light Tube
Sweet Boundary: In the Light Tube
Sweet Boundary: In the Light Tube
Sweet Boundary: In the Light Tube

Kamol Phaosavasdi (Thailand)
‘Sweet Boundary: In the Light Tube’ 2018
site-specific installation
2 x 12 x 2 m.
Collection of the Artist

His research and installation ‘Sweet Boundary’ (2018) at Wat Prayoon (Temple of the Iron Fence) retraces stories related to residue, objects and locality. The fence with cast lances, arrows and swords were ordered from Britain during King Rama III and paid for with the weight of the fence, referencing happy memories of the past when Siam and China were dominant in sea trade before sugar cane declined due to colonial expansion.

กมล เผ่าสวัสดิ์  (ประเทศไทย)
‘รั้วเหล็ก น้ำตาล เรื่องเล่า: เขตแดนแห่งความรื่นรมย์’  พ.ศ. 2561
ศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที่
2 x 12 x 2 เมตร
สมบัติของศิลปิน

ผลงานศิลปะจัดวาง ‘Sweet Boundary’ (2018) ที่จัดแสดงที่วัดประยุรวงศาวาส มีที่มาจากการทำวิจัยศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดและพื้นที่ใกล้เคียง รั้วเหล็กที่ขึ้นรูปเป็นดาบ ธนู และหอก เป็นของนำเข้าจากอังกฤษในช่วงรัชกาลที่ 3 ที่ทางวัด แลกมาด้วยน้ำตาลในจำนวนเท่ากับน้ำหนักของรั้วเหล็กเหล่านี้ ผลงานชิ้นนี้ย้อนกลับไปพูดถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีน ในช่วงที่ยังสามารถผูกขาดการค้าทางทะเลในภูมิภาค ก่อนสภาวะน้ำตาลล้นตลาดโลกและการมาถึงของชาติตะวันตก

ARTISTS

KAMOL PHAOSAVASDI  

THAILAND